Đẳng cấp quốc tế
Cơ sở vật chất đẳng cấp quốc tế, 100% giáo viên bản ngữ.
Học viên đạt kết quả cao
Đã có gần 1000 học viên đạt 7.0-8.5 IELTS
Khung giờ học linh hoạt
Đáp ứng mọi đối tượng học viên dù đang đi học hay đã đi làm

Các khóa học

05/09
19:30-21:30
Mon/Fri
8,775,000
Đăng ký ngay
10/09
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
9,450,000
Đăng ký ngay
10/09
14:00-16:00
Sat
2,100,000
Đăng ký ngay
10/09
09:00-11:00
Sat
2,100,000
Đăng ký ngay
12/09
09:00-11:00
Mon/Wed/Fri
8,775,000
Đăng ký ngay
13/09
09:00-12:00
Tue/Thu
8,775,000
7,898,000
Đăng ký ngay
14/09
14:00-16:00
Mon/Wed/Fri
7,560,000
6,804,000
Đăng ký ngay
14/09
19:30-21:30
Mon/Wed/Fri
8,775,000
7,898,000
Đăng ký ngay
19/09
14:30-16:30
Mon/Wed/Fri
8,100,000
7,290,000
Đăng ký ngay
19/09
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
9,450,000
8,505,000
Đăng ký ngay
21/09
09:00-11:00
Mon/Wed/Fri
8,100,000
7,290,000
Đăng ký ngay
22/09
09:30-11:30
Tue/Thu/Sat
6,750,000
6,075,000
Đăng ký ngay
22/09
19:30-21:30
Tue/Thu/Sat
8,775,000
7,898,000
Đăng ký ngay
03/10
17:30-19:30
Mon/Wed/Fri
8,775,000
7,459,000
Đăng ký ngay
12/10
09:00-11:00
Mon/Wed/Fri
8,775,000
7,459,000
Đăng ký ngay
13/10
17:30-19:30
Thu/Sat
8,775,000
7,459,000
Đăng ký ngay
22/10
19:30-21:30
Tue/Thu/Sat
8,775,000
7,459,000
Đăng ký ngay
22/10
19:30-21:30
Tue/Thu/Sat
8,775,000
7,459,000
Đăng ký ngay
29/10
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
9,450,000
7,560,000
Đăng ký ngay
07/11
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
9,450,000
7,560,000
Đăng ký ngay
05/12
17:30-19:30
Mon/Wed/Fri
8,775,000
7,020,000
Đăng ký ngay
05/09
09:00-12:00
Mon/Wed/Fri
9,450,000
Đăng ký ngay
06/09
09:00-11:30
Tue/Thu
8,775,000
Đăng ký ngay
10/09
14:00-16:30
Sat
2,100,000
Đăng ký ngay
10/09
09:00-11:30
Sat
2,100,000
Đăng ký ngay
13/09
18:00-21:00
Tue/Thu
9,450,000
8,505,000
Đăng ký ngay
19/09
18:30-21:30
Mon/Wed/Fri
8,775,000
7,898,000
Đăng ký ngay
21/09
14:00-17:00
Mon/Wed/Fri
8,775,000
7,898,000
Đăng ký ngay
29/09
18:0 - 21:0
Tue/Thu
8,775,000
7,459,000
Đăng ký ngay
03/10
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
8,775,000
7,459,000
Đăng ký ngay
05/10
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
8,775,000
7,459,000
Đăng ký ngay
06/10
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
8,775,000
7,459,000
Đăng ký ngay
10/10
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
9,450,000
8,033,000
Đăng ký ngay
22/10
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
9,450,000
8,033,000
Đăng ký ngay
29/10
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
8,775,000
7,020,000
Đăng ký ngay
01/11
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
8,775,000
7,020,000
Đăng ký ngay
21/11
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
8,775,000
7,020,000
Đăng ký ngay
22/11
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
8,775,000
7,020,000
Đăng ký ngay
25/11
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
9,450,000
7,560,000
Đăng ký ngay
25/11
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
8,100,000
6,480,000
Đăng ký ngay
08/12
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
9,450,000
7,560,000
Đăng ký ngay
17/12
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
8,775,000
7,020,000
Đăng ký ngay
06/09
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
8,775,000
Đăng ký ngay
26/09
09:00-12:00
Mon/Wed/Fri
11,813,000
10,632,000
Đăng ký ngay
28/09
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
11,813,000
10,041,000
Đăng ký ngay
28/09
18:00-21:00
Wed/Fri
8,775,000
7,459,000
Đăng ký ngay
25/10
18:0 - 21:0
Tue/Thu
8,775,000
7,459,000
Đăng ký ngay
01/11
18:00-21:00
Tue/Thu
11,813,000
9,450,000
Đăng ký ngay
28/11
18:00-21:00
Wed/Fri
8,100,000
6,480,000
Đăng ký ngay
05/09
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
15,188,000
Đăng ký ngay
05/09
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
9,000,000
Đăng ký ngay
05/09
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
11,475,000
Đăng ký ngay
05/09
14:00-17:00
Mon/Wed/Fri
11,475,000
Đăng ký ngay
06/09
18:00-21:00
Tue/Thu
11,475,000
Đăng ký ngay
12/09
09:00-12:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
15,188,000
Đăng ký ngay
12/09
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
11,475,000
Đăng ký ngay
15/09
18:0 - 21:0
Tue/Thu
11,475,000
10,328,000
Đăng ký ngay
15/09
14:00-17:00
Tue/Thu
11,475,000
10,328,000
Đăng ký ngay
18/09
09:00-12:00
Sun
15,188,000
13,669,000
Đăng ký ngay
20/09
18:00-21:00
Tue/Thu18:00-21:00; /Sun14:00-17:00;
15,188,000
13,669,000
Đăng ký ngay
20/09
09:00-12:00
Tue/Thu/Sat
11,475,000
10,328,000
Đăng ký ngay
25/09
09:00-12:00
Sun
15,188,000
13,669,000
Đăng ký ngay
25/09
09:00-12:00
Sun
6,750,000
6,075,000
Đăng ký ngay
03/10
18:00-21:00
Mon/Tue/Wed
11,475,000
9,754,000
Đăng ký ngay
11/10
18:0 - 21:0
Tue/Thu
11,475,000
9,754,000
Đăng ký ngay
16/10
09:00-12:00
Sun
11,475,000
9,754,000
Đăng ký ngay
17/10
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
9,000,000
7,650,000
Đăng ký ngay
18/10
18:00-21:00
Tue/Thu
11,475,000
9,754,000
Đăng ký ngay
19/10
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
11,475,000
9,754,000
Đăng ký ngay
15/11
09:00-12:00
Tue/Thu
15,188,000
12,150,000
Đăng ký ngay
29/08
14:30-16:30
Mon/Wed/Fri
9,000,000
Đăng ký ngay
31/08
14:00-17:00
Mon/Wed/Fri
15,188,000
Đăng ký ngay
07/09
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
11,475,000
Đăng ký ngay
08/09
14:00-16:00
Tue/Thu
9,000,000
Đăng ký ngay
12/09
14:00-17:00
Mon/Wed
6,750,000
Đăng ký ngay
13/09
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
15,188,000
13,669,000
Đăng ký ngay
14/09
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
11,475,000
10,328,000
Đăng ký ngay
19/09
09:00-12:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
11,475,000
10,328,000
Đăng ký ngay
19/09
18:00-21:00
Mon/Wed
9,000,000
8,100,000
Đăng ký ngay
07/10
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
15,188,000
12,910,000
Đăng ký ngay
08/10
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
11,475,000
9,754,000
Đăng ký ngay
12/10
15:00-17:00
Mon/Wed
6,600,000
5,610,000
Đăng ký ngay
12/10
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
11,475,000
9,754,000
Đăng ký ngay
14/10
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
11,475,000
9,754,000
Đăng ký ngay
17/10
14:00-17:00
Tue/Thu14:00-17:00; /Sat09:00-12:00;
11,220,000
9,537,000
Đăng ký ngay
18/10
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
15,188,000
12,910,000
Đăng ký ngay
18/10
18:30-21:00
Tue/Thu/Sat
15,188,000
12,910,000
Đăng ký ngay
20/10
14:30-16:30
Tue/Thu
9,000,000
7,650,000
Đăng ký ngay
02/11
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
11,475,000
9,180,000
Đăng ký ngay
08/11
14:00-16:00
Tue/Sat
9,000,000
7,200,000
Đăng ký ngay
12/11
09:30-11:30
Tue/Thu/Sat
9,000,000
7,200,000
Đăng ký ngay
23/11
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
15,188,000
12,150,000
Đăng ký ngay
01/12
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
11,475,000
9,180,000
Đăng ký ngay
02/12
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
11,475,000
9,180,000
Đăng ký ngay
08/12
18:00-21:00
Tue/Thu/Sat
15,188,000
12,150,000
Đăng ký ngay
12/12
18:00-21:00
Mon/Wed/Fri
15,188,000
12,150,000
Đăng ký ngay
09/09
14:00-16:00
Mon/Wed/Fri
12,600,000
Đăng ký ngay
12/09
09:00-11:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
12,600,000
Đăng ký ngay
13/09
09:00-11:30
Tue/Thu/Sat
12,320,000
11,088,000
Đăng ký ngay
16/09
09:00-11:00
Mon/Wed/Fri
12,600,000
11,340,000
Đăng ký ngay
17/09
19:30-21:30
Tue/Thu/Sat
12,600,000
11,340,000
Đăng ký ngay
19/09
17:30-19:30
Mon/Wed/Fri
8,505,000
7,655,000
Đăng ký ngay
12/10
19:30-21:30
Wed/Fri
12,600,000
10,710,000
Đăng ký ngay
13/10
14:00-16:30
Tue/Thu/Sat
12,600,000
10,710,000
Đăng ký ngay
03/07
19:30-21:30
Mon/Wed/Fri
12,600,000
10,080,000
Đăng ký ngay
05/09
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri18:30-21:00;
8,505,000
Đăng ký ngay
24/09
14:00-17:00
Sat
13,388,000
12,049,000
Đăng ký ngay
29/09
18:00-20:30
Tue/Thu/Sat
12,600,000
10,710,000
Đăng ký ngay
11/10
18:00-20:30
Tue/Thu/Sat
12,600,000
10,710,000
Đăng ký ngay
27/10
18:00-20:30
Tue/Thu/Sat
8,505,000
7,229,000
Đăng ký ngay
15/11
18:00-20:30
Tue/Thu/Sat
12,600,000
10,080,000
Đăng ký ngay
06/09
18:00-20:30
Tue/Thu/Sat
12,600,000
Đăng ký ngay
12/09
18:30-20:30
Mon/Wed/Fri
8,505,000
Đăng ký ngay
19/09
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri18:00-20:30;
12,600,000
11,340,000
Đăng ký ngay
24/10
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
13,388,000
11,380,000
Đăng ký ngay
04/09
08:00-12:00
Sun
18,000,000
Đăng ký ngay
12/09
09:00-11:30
Mon/Wed/Fri
18,000,000
Đăng ký ngay
19/09
18:00-20:00
Mon/Wed/Fri
12,150,000
10,935,000
Đăng ký ngay
19/09
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri18:00-20:30;
12,150,000
10,935,000
Đăng ký ngay
19/09
18:00-20:00
Mon/Wed/Fri
18,000,000
16,200,000
Đăng ký ngay
20/09
18:00-20:30
Tue/Thu
18,000,000
16,200,000
Đăng ký ngay
20/09
18:00-20:30
Tue/Thu
18,000,000
16,200,000
Đăng ký ngay
21/09
15:00-17:00
Mon/Wed/Fri
12,150,000
10,935,000
Đăng ký ngay
04/10
18:00-20:30
Tue/Thu
18,000,000
15,300,000
Đăng ký ngay
04/10
18:00-20:30
Tue/Thu
12,150,000
10,328,000
Đăng ký ngay
11/10
18:00-20:30
Tue/Thu
18,000,000
15,300,000
Đăng ký ngay
14/10
09:00-11:00
Mon/Wed/Fri
18,000,000
15,300,000
Đăng ký ngay
17/10
09:30-11:30
Mon/Wed/Fri
18,000,000
15,300,000
Đăng ký ngay
17/10
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
12,150,000
10,328,000
Đăng ký ngay
24/10
18:00-20:30
Mon/Wed/Fri
18,000,000
15,300,000
Đăng ký ngay
05/09
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
18,000,000
Đăng ký ngay
10/09
18:00-20:30
Tue/Thu/Sat
17,600,000
Đăng ký ngay
13/09
18:30-21:00
Tue/Thu/Sat
18,000,000
16,200,000
Đăng ký ngay
13/09
18:30-21:00
Tue/Thu
18,000,000
16,200,000
Đăng ký ngay
29/09
14:00-16:30
Mon/Wed/Fri
12,150,000
10,328,000
Đăng ký ngay
30/09
18:30-21:00
Wed/Fri
18,000,000
15,300,000
Đăng ký ngay
12/10
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
19,125,000
16,256,000
Đăng ký ngay
28/10
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
18,000,000
14,400,000
Đăng ký ngay
28/10
18:30-21:00
Mon/Wed
18,000,000
14,400,000
Đăng ký ngay
18/11
09:30-11:30
Mon/Wed/Fri
12,150,000
9,720,000
Đăng ký ngay
23/11
14:00-16:00
Mon/Wed/Fri
17,600,000
14,080,000
Đăng ký ngay
03/01
14:30-16:30
Tue/Thu/Sat
9,900,000
7,920,000
Đăng ký ngay
06/02
18:30-21:00
Mon/Wed/Fri
19,125,000
15,300,000
Đăng ký ngay
14/09
09:00-11:00
Mon/Wed/Fri
10,206,000
9,185,000
Đăng ký ngay
14/09
15:00-17:00
Mon/Wed/Fri
10,206,000
9,185,000
Đăng ký ngay
09/09
18:00-20:00
Mon/Wed/Fri
14,580,000
Đăng ký ngay
11/10
09:00-12:00
Mon/Tue/Wed/Thu/Fri
14,256,000
12,118,000
Đăng ký ngay
20/10
15:30-17:30
Tue/Thu
14,256,000
12,118,000
Đăng ký ngay
14/11
17:30-19:30
Mon/Wed/Fri
14,256,000
11,405,000
Đăng ký ngay
19/09
09:00-11:00
Mon/Wed
6,300,000
5,670,000
Đăng ký ngay
20/09
14:30-16:30
Tue/Thu
6,300,000
5,670,000
Đăng ký ngay
24/09
09:00-11:00
Sat
6,300,000
5,670,000
Đăng ký ngay
10/09
19:00-21:00
Sat19:00-21:00; /Sun09:00-11:00;
6,300,000
Đăng ký ngay
04/09
14:00-16:00
Sun
8,100,000
Đăng ký ngay
18/09
15:00-17:00
Sun
8,100,000
7,290,000
Đăng ký ngay
18/09
15:00-17:00
Sun
8,100,000
7,290,000
Đăng ký ngay
09/10
08:00-10:00
Sun
8,100,000
6,885,000
Đăng ký ngay
09/10
08:00-10:00
Sun
8,100,000
6,885,000
Đăng ký ngay

Học viên tiêu biểu

 • Nguyễn Lê Kim Ngân - 7.5 IELTS
  Nguyễn Lê Kim Ngân - 7.5 IELTS
 • Nguyễn Thị Thu Thảo – 8.0 IELTS
  Nguyễn Thị Thu Thảo – 8.0 IELTS
 • Đoàn Hương Giang - 8.0 IELTS
  Đoàn Hương Giang - 8.0 IELTS
 • Vũ Anh Nhi – 8.0 IELTS
  Vũ Anh Nhi – 8.0 IELTS
 • Hoàng Gia Long – 7.0 IELTS

  Hoàng Gia Long – hiện đang là học sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn S…

 • Trịnh Phương Cầm – 7.5 IELTS

  Bạn Trịnh Phương Cầm, hiện đang là sinh viên năm thứ nhất Học


Lý do bạn chọn chúng tôi

JOLO English là thương hiệu mới của GLN International Education – Hệ thống trung tâm luyện thi IELTS và cung cấp các khóa học tiếng Anh hàng đầu Việt Nam.

Với mục tiêu mang đến chất lượng dịch vụ xuất sắc, JOLO luôn chú trọng trang bị các phương tiện học tập hiện đại như máy chiếu kỹ thuật số, tivi và đầu đĩa được để hỗ trợ cho các bài thực tập thuyết trình và học nhóm ...
Tại JOLO English, 100% giáo viên bản ngữ đều có nhiều năm kinh nghiệm đến từ những trung tâm, trường học uy tín trên thế giới. Họ là những giáo viên tâm huyết, có trình độ sư phạm và kinh nghiệm giảng dạy lâu năm cho sinh viên quốc tế.
JOLO English quan niệm: "Mỗi khách hàng là một người bạn", vì vậy đội ngũ tư vấn viên của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ học viên với một thái độ thân thiện và nhiệt tình.
Chương trình học và giáo trình giảng dạy tại JOLO được giáo viên của chúng tôi dành nhiều thời gian và tâm huyết để xây dựng, giúp các khoá học đạt hiệu quả cao trong thời gian ngắn, đảm bảo sự tiến bộ và xứng đáng với sự đầu tư của học viên. Các tài liệu giảng dạy là những đầu sách nổi tiếng từ các nhà xuất bản uy tín trên thế giới về việc đào tạo tiếng Anh như NXB Đại Học Oxford, NXB Cambridge, Macmillan...
Các khoá học tại JOLO Educaton được thiết kế với các khung giờ học linh hoạt vào các buổi khác nhau trong ngày và ngày trong tuần, đáp ứng nhu cầu học tập của mọi đối tượng học viên dù đang ngồi trên ghế nhà trường hay đã đi làm.
JOLO tự hào là cái nôi đào tạo các học viên xuất sắc trong kỳ thi IELTS quốc tế với gần 1000 học viên đạt band 7.0 đến 8.5 trong kỳ thi IELTS.


Tốt nghiệp từ trường đại học Canterbury nước Anh với tấm bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh và đã có gần 10 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy Anh ngữ tại các trường khắp các quốc gia châu Á.
Thầy Jacques đến từ đất nước Canada thanh bình. Tốt nghiệp ngành Tâm lý tại đại học Ottawa (1971) và ngành Giáo dục tại đại học Toronto (1994)
Tốt nghiệp trường đại học CEBU NORMAL với tấm bằng cử nhân Anh văn. Cô đã có 7 năm kinh nghiệm trong sự nghiệp giảng dạy tiếng Anh cho người nước ngoài.
Giảng dậy chủ yếu về luyện thi IELTS và tiếng Anh học thuật. Với hơn 5 năm kinh nghiệm giảng dậy cho người Việt
Tốt nghiệp với chuyên ngành tiếng Anh và đã có 10 năm kinh nghiệm giảng dậy cho sinh viên người Philippines và cả các sinh viên quốc tế trong và ngoài Philippines
Tốt nghiệp đại học Cebu Normal, cô Fritzie đã có hơn 6 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh tổng quát và IELTS tại trường quốc tế Cebu Pacific (Cebu Pacific International Language School – CPILS)
Tốt nghiệp chuyên ngành giáo dục của trường đại học Cebu, cô đã tham gia giảng dạy tại nhiều trung tâm tiếng Anh nổi tiếng ở Philipines.
Thầy Michael đến từ Ireland, nhiều năm kinh nghiệm giảng dậy trong các trường cấp 1, 2 và từng là giảng viên TOEIC, thầy Michael đứng lớp các lớp tiếng Anh tổng quát tại JOLO.
Tốt nghiệp tại trường Liverpool John Moores University, hoàn thành chứng chỉ Cambridge CELTA tại Anh cùng kinh nghiệm giảng dạy Anh ngữ tại Thái Lan.

Cơ hội nhận phần thưởng có giá trị

Hãy tham gia kiểm tra trình độ miễn phí và có cơ hội nhận nhiều phần thưởng tới 5 triệu VND khi đạt điểm cao

Đăng ký ngay »